Una part fonamental de tot projecte són els objectius. Definir-los i redactar-los correctament ens ajudarà no només a comunicar què volem fer sinó també a mesurar l’èxit del projecte.

A més, cal haver fet prèviament una anàlisi de la situació sobre la qual volem actuar, i sobretot, conèixer els recursos de què disposem.

 

I quines característiques haurien de tenir?

La viabilitat d’un projecte depèn molt de la formulació correcta dels objectius. Per garantir que els objectius seran realment útils, podem usar el criteri SMART definit per Peter Drucker. Segons aquest criteri, els objectius haurien de ser:

  • Specific (específics): els objectius han d’indicar de forma clara i concreta què es farà.
  • Measurable (mesurables): ha de ser possible avaluar el grau de compliment dels objectius, i per això cal que siguin
  • Achievable (assolibles): els objectius han de ser assolibles considerant els recursos disponibles, la realitat sobre la qual volem incidir,
  • Realistic (realistes): els objectius s’han de poder dur a terme en la realitat sobre la qual
  • Time-related (definits en el temps): els objectius s’han de poder situar en el temps, és a dir que ens hem de preguntar en quin termini ens plantegem assolir-los.

Per exemple: incrementar en un 5% el nombre d’associats en els propers dos anys.

A més, i especialment en el si de les entitats, els objectius també haurien de ser:

  • Coherents amb la missió i les finalitats de l’organització. S’entén que, a més, els diversos objectius d’un projecte han de ser coherents també entre
  • Motivadors
  • Participatius, elaborats, coneguts i acceptats per les persones implicades en el projecte i per l’entitat en general que l’impulsa.

Vols fer un exercici per anar practicant? Accedeix a la guia Objectius clars i mesurables en la resolució de problemes, de la Diputació de Barcelona.