Del perfil Personal al Professional

El primer dia de classe formulo als meus alumnes tres preguntes màgiques, sezilles i alhora molt difícils de resoldre. Els hi demano que ho responguin des del punt de vista personal i en finalitzar el curs ho tornen a fer ara des del punt de vista professional.

El canvi és significatiu, ja que l’alumnat aprèn a presentar-se definint els ítems següents:

 • Qui sóc?: nom i cognoms i títol del que estan o han estudiat per exemple: Sóc ……. tècnic superior en ….
 • Què faig? destacant alguna competència professional relacionada amb el títol que han estudiat
 • Per què faig el que faig? aquest apartat és molt important . comprèn els subapartats següents:

  1. Objectiu professional

2. Espectatives

3. Interessos

Una eina molt important i poc utilitzada entre els alumnes és la realització d’un DAFO PERSONAL

Cal tenir en compte que ho hem de fer des del punt de vista professional, es a dir, cal definir un “objectiu professional” (amb el format d’objectiu intel·ligent SMART)  i construir una matriu DAFO:

 • Debilitats (àmbit intern)
 • Fortaleses (àmbit intern)
 • Oportunitats (àmbit extern)
 • Amenaces (àmbit extern)

L’últim pas seria construir una matriu CAME: és una metodologia suplementària a l’anàlisi DAFO i dona pautes per actuar sobre aspectes trobats a la diagnòsi de situació obtingut anteriorment a partir de la matriu DAFO.

Hem de definir accions per:

 • Corregir les debilitats
 • Afrontar les amenaces
 • Mantenir les fortaleses
 • Explorar/Explotar les oportunitats

Aquestes estratègies les poden resumir en:

 

Teniu més informació en aquest document

ANALISI PERSONAL